top of page

Privacy Policy

Last update: 26/07/2019

PRIVACYVERKLARING

 

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking: De BVBA Tree53, gevestigd te 9200 Dendermonde, België, aan de Steenweg van Grembergen 27, met als ondernemingsnummer 0721.613.385 (RPR Gent) (hierna verder ‘Tree53’), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna verder uw ‘gegevens’) onder de voorwaarden zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

2. Contactgegevens: BVBA Tree53

Adres: Steenweg van Grembergen 27, B-9200 Dendermonde

Tel.: +32 474 56 24 39

Website: www.tree53.com

E-mail: info@tree53.com

 

3. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Tree53 neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt alle redelijke passende maatregelen om ervoor te zorgen dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het e-mailadres: privacy@tree53.com.

 

4. Persoonsgegevens die wij verwerken: Tree53 verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt. 

 

5. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken: 

 

 • Voor- en achternaam 

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • Bankrekeningnummer  van uw bedrijf

 

6. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Tree53 verwerkt (gebeurlijk) geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

 

Onze website en/of diensten heeft/hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over klanten of websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 

 

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het e-mailadres: privacy@tree53. 

 

7. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Tree53 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Tree53 rusten;

 • Ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;

 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tree53; 

 • Het afhandelen van de (gebeurlijke) betalingen van uw bedrijf;

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen;

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; 

 • Om aan U diensten te verstrekken;

 • Tree53 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

8. Geautomatiseerde besluitvorming: Tree53 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

9. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Tree53 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

 • In het kader van de uitvoering van onze overeenkomsten hanteren wij een bewaartermijn van 10 jaar na het beëindigen van de overeenkomst of zolang wij soortgelijke diensten aanbieden op de markt als diegene waarvoor wij met u een overeenkomst hebben gesloten, al naargelang welk van de beide termijnen de langste is;

 • In het kader van de verwerking van uw contactgegevens buiten de uitvoering van overeenkomsten hanteren wij een bewaartermijn van 12 maanden. 

 

10. Delen van persoonsgegevens met derden: Tree53 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de overeenkomst met u. 

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Tree53 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tree53 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres privacy@tree53.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Tree53 houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

 

U dient wel voor ogen te houden dat Tree53 eventueel niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie. 

 

12. Klachten: Tree53 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Belgische nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens: 

 

Belgische gegevensbeschermingsautoriteit

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 274 48 00

Fax:  +32 (0)2 274 48 35

e-mail: contact@apd-gba.be

bottom of page